Fuld forældremyndighed – rettigheder, ændring og lov

Fuld forældremyndighed familieregler

Fuld forældremyndighed. Hvad betyder det? Hvilke rettigheder har man? Hvor kan jeg se, hvem der har forældremyndigheden? Kan jeg søge om den fulde forældremyndighed? Hvad siger loven?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Husk, du kan få meget mere hjælp, hvis du er medlem af Familieregler.dk. Læs mere om medlemskabet her.

Læs hele artiklen herunder.

 

Hvad betyder fuld forældremyndighed?

At have fuld forældremyndighed betyder, at forældremyndighedsindehaveren kan træffe en række beslutninger uden at skulle være enig med den anden forælder. Fuld forældremyndighed kaldes også for “eneforældremyndighed”.

Den person, der har den fulde forældremyndighed, skal drage omsorg for barnet og kan tage nogle beslutninger alene.

Dette står bl.a. i forældreansvarslovens § 2:

§ 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.”

Inden for juraens verden er der to begreber:

 1. “væsentlige beslutninger” og
 2. “overordnede forhold i barnets daglige liv”

Har den ene forælder fuld forældremyndighed, kan denne tage de ‘væsentlige beslutninger’ alene. Dette omhandler altså rettighederne ved at have fuld forældremyndighed. Læs mere om fuld forældremyndighed rettigheder herunder.

 

Fuld forældremyndighed rettigheder

Som indehaver af den fulde forældremyndighed, kan denne forælder – alene – tage en række beslutninger.

De ‘væsentlige beslutninger’ er:

 • Beslutninger som må anses at være så indgribende for barnet, at begge forældre skal være enige
 • Beslutninger om risikobetonet fritidsaktivitet (om barnet for eksempel skal gå til motorcross)
 • Barnets flytning til udlandet (herunder også Grønland og Færøerne)
 • Hvilken skole barnet skal gå på, videreuddannelse osv. (samt indmeldelsen i skolen)
 • Barnets religion
 • Væsentlige lægelige indgreb
 • Udstedelse af pas
 • Barnets navn
 • Ret til indsigt i alle dokumenter og akter, der vedrører barnet

Disse beslutninger kan forældremyndighedsindehaveren tage alene uden at skulle inddrage den forælder uden forældremyndighed. Dette står bl.a. i forældreansvarsvejledningen punkt 3.1.1.

Forældremyndigheden har ikke noget med samvær (hvor meget skal barnet se den anden forælder) at gøre. At den ene forælder har den fulde forældremyndighed er ikke ens betydende med, at den anden forælder ikke har ret til samvær, eller kun samvær i et begrænset omfang.

Samværets omfang vil altid være en konkret vurdering ud fra, hvad der vil være det bedste for barnet, hvilket afhænger af mange forhold.

Forældremyndigheden har heller ikke noget med kønnet at gøre. Både mor såvel som far har mulighed for at få fuld forældremyndighed. Det vil altid være en konkret vurdering.

 

Hvad har forælderen uden forældremyndighed ret til?

Hvis forælderen uden forældremyndighed er samværsforælder (hvilket oftest er tilfældet), vil denne forælder stadig kunne tage en række beslutninger alene.

Disse beslutninger kan også kaldes for ‘samværsforælder’-rettighederne.

Disse rettigheder er de beslutninger, der er relateret til samværet, og som ikke er i konflikt med andre rettigheder (bopælsforælder-rettigheder eller forældremyndigheds-rettighederne). Læs mere om, hvad bopælsforælderen kan bestemme i vores artikel om bopælsforældre.

Forælderen uden forældremyndighed kan fx alene beslutte sådan noget som:

 • Hvornår skal barnet i seng, når barnet er på samvær
 • Hvad skal barnet have at spise, når det er på samvær
 • Hvem skal barnet lege med, når det er på samvær
 • Hvad skal barnet i det hele taget lave under samværet (så længe det ikke er en risikobetonet fritidsaktivitet)

Forælderen uden forældremyndighed har også ret til at blive orienteret om barnet. Dette kaldes også for ‘orienteringsretten’. Det kan du læse mere om herunder.

 

Orienteringsretten ved fuld forældremyndighed

Selvom den ene forælder har den fulde forældremyndighed, betyder det ikke, at den anden forælder ikke har ret til at få noget at vide om barnet.

I forældreansvarslovens § 23 har man det, man kalder for ‘orienteringsretten’. Det vil sige en ret for den forælder, der ikke har del i forældremyndighed, til at blive orienteret om barnet.

Efter denne regel har forælderen uden forældremyndighed ret til at få orientering om barnets forhold fra:

 • Skoler
 • Børneinstitutioner
 • Social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse
 • Privat praktiserende læger
 • Tandlæger

Dette sker kun efter anmodning fra forælderen. Den forælder, der ikke har forældremyndigheden, skal derfor aktivt selv tage initiativ til at få oplysningerne udleveret og kan ikke blot kræve at få orienteringen løbende.

Der står følgende i forældreansvarslovens § 23:

“§ 23. En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger. Denne forælder har desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.”

Der er ikke noget krav om, at orienteringen skal ske skriftligt. Den pågældende institution kan sagtens overholde orienteringsretten ved kun at udlevere oplysningerne mundtligt. Dette står også i forældreansvarsvejledningens punkt 8.1.

Har den forælder, der ikke har forældremyndigheden, så ret til at have kontakt med institutionen? Eller ret til at deltage i forældresamtale? Eller besøge barnet under fx hospitalsindlæggelse? Eller ret til at få adgang til skoleintra og lignende?

Nej efter forældreansvarsvejledningens punkt 8.1. har den pågældende forælder ikke ret til dette.

Forælderen uden forældremyndighed har dog ret til at fx at få følgende fra skole:

 • kopi af barnets karakterudskrifter
 • elevhandleplaner
 • sprogvurderinger
 • eller andre skriftlige dokumenter vedrørende barnet

 

Undtagelser til orienteringsretten

Hvis man vurderer, at det vil være til skade for barnet at give dig orientering eller udlevere dokumenter, har du ikke ret til orientering. Familieretshuset kan også fratage dig orienteringsretten, fx hvis du benytter den så meget, at det bliver en urimelig belastning for den pågældende myndighed.

Hvis du mener, at orienteringsretten ikke er blevet overholdt, kan du klage. Du skal bede om en skriftligt begrundet afgørelse fra myndigheden med en klagevejledning. Meld dig ind hos Familieregler.dk, hvis du har brug for mere hjælp til dette.

 

Hvem har forældremyndigheden?

I vil automatisk have fælles forældremyndighed:

 • Hvis I var gift med hinanden, da barnet blev født
 • Hvis I har indgået ægteskab med hinanden efter barnet er blevet født
 • Hvis I var separerede, da barnet blev født, men senere valgte at flytte sammen igen
 • Hvis I IKKE var gift ved barnets fødsel, men underskrev en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født

Hvis barnet er født efter d. 1. oktober 2007, har I fælles forældremyndighed i samme situationer, men OGSÅ:

 • Hvis I var gift inden for de sidste 10 måneder, før barnet blev født
 • Hvis I har underskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født
 • Hvis I har boet sammen de sidste 10 måneder før barnet blev født, og faren har anerkendt faderskabet i forbindelse med fødslen, eller faderen er blevet dømt til at være far i en faderskabssag ved retten

 

Hvor kan man se, hvem der har forældremyndigheden?

Oftest kan det udledes af ovenstående regler. Så tag et kig på reglerne og se, om I falder ind i en af kategorierne.

CPR-kontoret er begyndt at registrere de flestes forældremyndighed. Det betyder, at man i fremtiden gerne skulle have mulighed for at tjekke forældremyndigheden via CPR.

Du kan kontakte CPR via Borger.dk for at tjekke, om de har nogle oplysninger om, hvem der har forældremyndigheden i jeres situation.

 

Ændring af forældremyndighed

Har I fælles forældremyndighed (delt forældremyndighed)?

Og overvejer du at ændre forældremyndigheden, så du søger fuld forældremyndighed?

Så skal du være opmærksom på, at det ikke ‘bare’ lige at få ændret forældremyndigheden. Der skal oftest ‘meget’ til for at få ændring af forældremyndighed. Selv hvis den anden forælder ikke har noget samvær med barnet, er det ikke ens betydende med, at du kan få ændret forældremyndigheden.

Du kan heller ikke få ændring af forældremyndighed bare fordi den anden forælder har en anden opfattelse af opdragelsen. Hvis forælderen fx har andre sengetider, regler for brug af mobiltelefon, eller en anden opfattelse af, hvad barnet skal have at spise, kan du ikke alene på denne baggrund søge fuld forældremyndighed.

I forældreansvarslovens § 11 står der lidt ‘diffust’, at retten kun kan ændre en fælles forældremyndighed, “hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.”

I tidligere sager om dette har der været domme, hvor forældremyndigheden gik fra fuld til eneforældremyndighed, hvor:

 • Den anden forælder ikke ville give samtykke til udstedelse af pas uden tilstrækkelig begrundelse
 • Den anden forælder ville ikke give samtykke til medicinsk behandling fx for ADHD eller lignende, selvom barnet efter en lægefaglig vurdering har brug for en sådan behandling
 • Samarbejdet generelt er så dårligt mellem forældrene, at det bedste for barnet vil være, at kun den ene forælder har forældremyndigheden (kun i meget slemme tilfælde)

Hvordan du søger om den fulde forældremyndighed kan du læse om herunder.

 

Søg fuld forældremyndighed

Hvis du ønsker at søge den fulde forældremyndighed, kan det gøres på 2 måder.

Du kan få fuld forældremyndighed på 2 måder:

 1. Ved at aftale det med den anden forælder i enighed eller
 2. Forsøge at komme til enighed i Familieretshuset, og hvis det ikke lykkes, kan sagen komme for retten, som kan træffe afgørelse

Hvis du ønsker den fulde forældremyndighed, vil en typisk proces se sådan her ud:

 1. Du forsøger at aftale fuld forældremyndighed med den anden forælder, og hvis I ikke bliver enige så…
 2. Du starter sag om forældremyndighed hos Familieretshuset, og hvis I ikke bliver enige så…
 3. Du starter sag om forældremyndighed i retten (familieretten)

I vil altid først blive indkaldt til et møde i Familieretshuset, inden sagen bliver sendt videre til familieretten. Familieretshuset vil bl.a. vejlede og rådgive om, hvordan reglerne er og vil fortælle, hvordan en dommer normalt træffer afgørelse i familieretten.

Der er ikke noget krav om advokat til møde i Familieretshuset om fx forældremyndighed. Det er dog en god idé med en bisidder. Vi hjælper gerne som bisiddere til en fast pris.

 

Brug for mere hjælp til reglerne for fuld forældremyndighed?

Har du stadig spørgsmål til regler og lov for forældremyndighed?

Så kan vi på Familieregler.dk hjælpe dig.

Medlemmer af Familieregler.dk får for en fast pris hver måned bl.a. adgang til:

Og meget mere. Der er selvfølgelig ingen binding eller skjulte gebyrer.

Læs mere om priser og medlemskabet her

 

LÆS OM MEDLEMSKAB PÅ FAMILIEREGLER.DK HER

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.