Erstatningssamvær – regler ved manglende udlevering

Erstatningssamvær

Erstatningssamvær. Hvad er det? Hvad betyder det? Hvornår kan samværsforælderen kræve samværet erstattet ved manglende udlevering? Hvilke krav er der i loven? Og hvad kan samværsforælderen ellers gøre – og bør gøre?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for mere hjælp efter at have læst artiklen, kan du melde dig ind som medlem i Familieregler.dk og få endnu mere hjælp. Læs mere her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er erstatningssamvær?

Erstatningssamvær kaldes også i lovgivningen for “automatisk erstatningssamvær“.

Det er dog ikke ens betydende med, at samværsforælderen ‘automatisk’ får erstatningssamværet – visse betingelser skal nemlig først være opfyldt. Men med den nuværende lovgivning (som indeholder reglerne i chikanepakken fra 2015) opnår samværsforælderen ret til erstatningssamvær uden først at skulle kontakte Familieretshuset/Statsforvaltningen eller retten.

Erstatningssamvær betyder, at hvis et fastlagt samvær ikke gennemføres, kan samværsforælderen få samvær i den efterfølgende uge i samme ‘mængde’ og på samme ‘tid’ osv., som det ellers var meningen, samværsforælderen skulle have.

Et fastlagt samvær kan enten være ved, at I som forældre selv har indgået aftale om samværet fx via samværsaftale, eller ved afgørelse om samvær fra Familieretshuset eller Statsforvaltningen.

Eksempel: To forældre har et barn. Der er aftalt 10/4-ordning, hvor barnet er hos samværsforælderen hveranden uge fra torsdag-mandag. Bopælsforælderen udleverer dog ikke barnet om torsdagen efter aftalen, men udleverer først barnet om fredagen. Samværsforælderen har derefter som udgangspunkt ret til automatisk erstatningssamvær ugen efter torsdag-fredag.

Forældre bør altid selv forsøge at aftale eventuelle ændringer, hvis det vil være det bedste for barnet.

Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, før samværsforælderen får erstatningssamværet.

Du kan læse mere om kravene for at kunne kræve erstatningssamværet herunder.

 

Hvornår kan man kræve erstatningssamvær?

For at samværsforælderen kan kræve automatisk erstatningssamvær skal lovgivningens betingelser være opfyldt.

Lad os kigge nærmere på loven.

Reglerne for automatisk at få samværet erstattet ved manglende overholdelse står i forældreansvarsbekendtgørelsen.

Der står følgende i forældreansvarsbekendtgørelsens § 9:

§ 9. Hvis et aftalt eller fastsat samvær ikke gennemføres, er der samvær i den efterfølgende uge i det omfang og på det tidspunkt og de vilkår, som er aftalt eller fastsat (automatisk erstatningssamvær), jf. dog stk. 2 og 3. Automatisk erstatningssamvær efter 1. pkt. forudsætter,

1) at den manglende gennemførelse af det fastsatte eller aftalte samvær ikke skyldes samværsforælderens forhold

2) at samværsforælderen straks efter, at samværet ikke er blevet gennemført, giver bopælsforælderen meddelelse om, at han eller hun ønsker automatisk erstatningssamvær.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke ferie- og helligdagssamvær, overvåget samvær samt samvær, der efter aftalen eller afgørelsen skal foregå på bestemte tidspunkter, der ikke følger en nærmere fastlagt plan.”

For at samværsforælderen kan kræve erstatningssamværet, skal følgende betingelser altså være opfyldt:

  • Der skal være fastsat eller aftalt samvær
  • Den manglende gennemførelse af det fastsatte/aftalte samvær skyldes ikke samværsforælderen forhold
  • Samværsforælderen skal straks efter, at samværet ikke er blevet gennemført som planlagt, give bopælsforælderen besked om ønsket om brugen af erstatningssamværet – som udgangspunkt skal dette ske skriftligt af bevismæssige grunde
  • Det er kun det løbende samvær (samvær på ‘almindelige dage’) som er aftalt/fastlagt, fordi der ikke må være tale om ferie- eller helligdagssamvær, overvåget samvær eller samvær, der efter aftalen/afgørelsen skal foregå på bestemte tidspunkter, der ikke følger en nærmere fastlagt plan

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan samværsforælderen ikke kræve den manglende overholdelse af aftalen/afgørelsen erstattet.

 

Der kan heller ikke kræves erstatningssamvær, hvis…

Derudover er der nævnt en række tilfælde i forældreansvarsbekendtgørelsens § 9, stk. 3.

Der står i denne paragraf:

“Stk. 3. Der er ikke automatisk erstatningssamvær efter stk. 1 i følgende situationer:

1) Samværet falder helt eller delvist sammen med et fastsat eller aftalt samvær.

2) Samværet falder helt eller delvist sammen med en ferie- eller helligdagsperiode, hvor barnet som følge af samværsafgørelsen eller -aftalen skal være hos bopælsforælderen.”

Dette er altså yderligere undtagelser, hvor samværsforælderen ikke kan kræve det automatiske erstatningssamvær. Så hvis samværet kommer til at ‘falde’ ind i andet fastsat eller aftalt samvær eller ‘falde’ ind i ferie- eller helligdagsperiode, som barnet har hos bopælsforælderen, så kan samværsforælderen ikke kræve det manglende samvær erstattet.

 

Erstatningssamvær ved ferie

Der kan med andre ord ikke kræves erstatning af samvær for manglende overholdelse af feriesamvær.

Eksempel: Det er aftalt, at barnet skal have samvær hos samværsforælderen i julen, hvilket er aftalt at være fra d. 23. december-27. december. Barnet bliver dog først udleveret d. 24. december om eftermiddagen. Dette kan samværsforælderen ikke kræve erstatningssamvær for.

Ovenstående vil selvfølgelig være et uheldigt eksempel. I tilfælde af, at bopælsforælderen ikke udleverer barnet som aftalt, kan dette bruges som argument af samværsforælderen i en eventuel sag i Familieretshuset eller familieretten.

Selvom samværsforælderen ikke kan kræve erstatning for feriesamværet, kan det altså skade bopælsforælderen, hvis samværsforælderen starter en sag i Familieretshuset eller familieretten.

Hvis samværet ligger helt eller delvist på tidspunkter, hvor bopælsforælderen holder ferie med barnet, som falder i almindelige ferieperioder, bortfalder samværet som udgangspunkt.

Almindelige ferieperioder er ifølge forældreansvarsvejledningen de perioder, hvor barnets skole er lukket på grund af ferie. Ferieperioden begynder dagen efter sidste skoledag inden ferien og slutter dagen før første skoledag efter ferien.

I disse tilfælde kan samværsforælderen derfor ikke kræve samværet erstattet. Dog kan forældrene selvfølgelig godt aftale det, eller aftale, at samværsforælderen på anden måde får erstattet samværet.

 

Hvad kan jeg gøre, hvis barnet slet ikke bliver udleveret?

Hvis barnet ikke bliver udleveret, skal du som samværsforælder først forsøge at kontakte bopælsforælderen tilstrækkeligt. Gør det også på skrift for at sikre, at du har mest muligt til en eventuel sag. Derudover kan det jo også være, at I kan løse udfordringen uden indblanding fra øvrige myndighed.

Hvis du er samværsforælder, og barnet ikke bliver udleveret overhoved, afhænger det af, om der er en skriftlig samværsaftale eller afgørelse om samvær fra Familieretshuset/Statsforvaltningen eller ej.

Hvis der ikke er noget på skrift om samværet, skal du først kontakte Familieretshuset. Hvis kontakten er helt afskåret (der er ingen kontakt) har du som samværsforælder mulighed for at søge om det, der kaldes for midlertidigt kontaktbevarende samvær, som er standardiseret. Familieretshuset skal træffe afgørelse om dette hurtigst muligt og højst inden for 3 uger, jf. forældreansvarslovens § 29a, hvor der står:

§ 29 a. Har barnet ikke samvær med den forælder, der anmoder om samvær, skal Familieretshuset hurtigst muligt og inden 3 uger efter modtagelsen af en anmodning om fastsættelse af samvær træffe en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær. § 29, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.”

Hvis du har noget på skrift om samværet, afhænger det af, om der er det, der kaldes for en tvangsfuldbyrdelsesklausul eller ej. Hvis der er en tvangsfuldbyrdelsesklausul, og du slet ikke ser barnet på nuværende tidspunkt, skal du kontakte familieretten hurtigst muligt. Hvis du venter for længe, kan det forværre din sag.

Hvis der ikke er nogen tvangsfuldbyrdelsesklausul i aftalen (eller I kun har en mundtlig aftale), skal du kontakte Familieretshuset hurtigst muligt for at få ændret aftalen, så det bliver til en skriftlig aftale med en tvangsfuldbyrdelsesklausul.

 

Hvad kan jeg gøre, hvis barnet ofte ikke bliver udleveret som aftalt?

Står du i en situation, hvor barnet engang i mellem ikke bliver udleveret?

Det sker måske endda lidt for ofte, at barnet af den ene eller anden grund ikke bliver udleveret som planlagt.

Så kan det være, at I skal have kigget nærmere på jeres samværsaftale eller afgørelse af Familieretshuset.

Enten kan der være grundlag for at ændre den, eller også kan det være, at Familieretshuset over for bopælsforælderen skal påpege vigtigheden af, at en aftale eller afgørelse overholdes.

Husk på, at det kan være konfliktoptrappende at tage en sag i Familieretshuset. Men hvis det er til barnets bedste, og det er den eneste mulighed, kan det være en god idé at anmode om Familieretshusets hjælp hurtigst muligt.

 

Hvad hvis det er fordi, den anden forælder påstår, barnet ikke vil på samvær?

Hvis bopælsforælderen påstår, at barnet ikke vil på samvær, er I nødt til at finde ud af, hvad der så skal ske.

Først og fremmest bør du overveje, om det passer eller ej.

Som udgangspunkt er det ikke barnets ansvar at bestemme, om samværet skal overholdes eller ej – det er forældrenes. Barnet kan have flere grunde til ikke at ville på samvær, som måske på lang sigt ikker er hensigtsmæssig.

Det kan være, at barnet er knyttet til samværsforælderen, men at samværsforælderen har andre opdragelsesmetoder. At samværsforælderen har andre opdragelsesmetoder betyder ikke i sig selv, at bopælsforælderen ikke behøves at overholde en aftale eller afgørelse om samvær. Det kan stadig være, at det vil være det bedste for barnet at have samvær – også selvom barnet ikke vil på samvær, fordi samværsforælderen har andre sengetider.

Hvis barnet ikke vil på samvær bør forældrene indgå i en dialog om, hvorfor barnet ikke vil på samvær. Måske kan det være, at samværet skal ændres lidt for en stund?

Hvis forældrene dog ikke kan indgå i en dialog, kan det være en god idé at kontakte Familieretshuset. Samværsforælderen bør handle hurtigst muligt, hvis bopælsforælderen slet ikke udleverer barnet, da det ellers senere kan skade samværsforælderens sag.

 

Brug for mere hjælp til regler for erstatningssamvær?

Har du brug for mere hjælp omkring reglerne for erstatningssamvær?

Så kan det være en god idé at melde dig ind som medlem her på Familieregler.dk.

For et fast beløb hver måned får du en række fordele, der kan hjælpe som skilsmisseforælder eller relateret til en skilsmisseforælder.

Du får bl.a.:

  • Adgang til bl.a. at læse e-bogen “Samvær, forælder rettigheder og bidrag“, der også forklarer mere om reglerne for erstatningssamvær og meget andet
  • Mulighed for at få svar fra jurist og andre skilsmisseforældre i vores Facebook-community, hvor du også kan få tips og viden inden for andre regler
  • Adskillige skabeloner (bl.a. skabelon til samværsaftale, børnebidragsaftale, konfirmationsbidragsaftale, klage over afgørelse osv.)
  • Adgang til at læse alle svar i vores online brevkasse

Og meget mere.

Du kan læse mere om medlemskabet her:

 

LÆS MERE OM MEDLEMSKABET HER.

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.