Ugens dom: Børnesamtale og barnets perspektiv

Børnesamtale dom

Børnesamtale. Hvornår bliver børn indkaldt til børnesamtaler i Familieretshuset eller i retten (familieretten)? Og kan det betale sig at hæfte sig ved det, hvis barnet ikke bliver indkaldt til samtale, selvom barnet er over 6-7 år?

Det kan du få svar på i denne artikel.

I ugens dom kigger vi hver uge nærmere på en afgørelse af Familieretshuset/Statsforvaltningen, retten, Ankestyrelsen eller Familiestyrelsen. Vi analyserer afgørelsen og kommenterer den, så du kan få et bedre indblik i, hvordan der bliver truffet afgørelse i sager om samvær, bopæl, forældremyndighed og børnebidrag.

I denne uge kigger vi nærmere på en afgørelse om afholdelse af børnesamtale – nærmere bestemt, at der skulle være blevet afholdt børnesamtale i det daværende Statsforvaltningen, men at dette ikke var blevet gjort.

Der er aldrig to sager, der er ens. Har du brug for hjælp eller sparring til din situation, kan du derfor melde dig ind som medlem af Familieregler.dk og få mere hjælp. Læs mere om medlemskabet her.

Læs hele artiklen herunder.

 

Børnesamtale – hvornår bliver barnet indkaldt?

Lad os først lige kort se på reglerne for børnesamtale og barnets perspektiv.

Efter forældreansvarslovens § 34 skal barnet som udgangspunkt inddrages i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Der står nemlig i forældreansvarslovens § 34:

“§ 34. Barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv.”

Det er dog ikke i alle sager, at barnet bliver indkaldt til børnesamtale. Det gælder for eksempel, hvis det kan være til skade for barnet, eller det er unødvendigt.

Der står nemlig følgende i forældreansvarslovens § 34, stk. 2:

“Stk. 2. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder.”

Normalt indkaldes barnet til børnesamtale, når det er skolealderen – det vil sige, når det er 6-7 år. Det gælder, medmindre der er særlige holdepunkter for ikke at gøre dette.

Alligevel sker det, at barnet af den ene eller anden grund forsøges at blive “skånet” eller lignende og bliver ikke indkaldt. Og det skal vi kigge nærmere på i ugens dom.

 

Om afgørelsen

Ugens afgørelse (afgørelsesnummer TFA2012.114) vedrører et 13-årigt barn. Statsforvaltningen traf afgørelse om, at der ikke skulle fastsættes samvær mellem barnet og samværsforælderen. Barnet blev dog ikke indkaldt til børnesamtale i forbindelse med Statsforvaltningens afgørelse.

Samværsforælderen klagede over Statsforvaltningens afgørelse til Familiestyrelsen, som var den daværende klagemyndighed (i dag er det familieretten).

Familiestyrelsen traf afgørelse om, at der skulle have været afholdt en børnesamtale med barnet, inden Statsforvaltningen traf afgørelse. Familiestyrelsen hjemviste derfor sagen til ny behandling ved Statsforvaltningen – det vil sige, at Statsforvaltningen skulle genbehandle sagen og indkalde til børnesamtale, inden de traf afgørelse på ny.

 

Afgørelse i sag om børnesamtale

Sagen startede i Statsforvaltningen (som den dag i dag hedder Familieretshuset). Samværsforælderen ønskede samvær med sin 13-årige datter.

Samværsforælderen sad dog i fængsel. Samværsforælderen afsonede en dom på 12 års fængsel for drab.

Statsforvaltningen afslog anmodningen om samvær. Statsforvaltningen lagde bl.a. vægt på:

  • Samværsforælderen havde ikke fast udgang fra fængslet
  • Barnet havde visse psykiske problemer og var bl.a. bevilliget ophold på Frimærkehjemmet pga. problemer i hverdag og overvægt

Samværsforælderen fremviste i sagen breve fra barnet, hvori der stod, at barnet savnede samværsforælderen. Det fremgik også af brevene, at barnet ønskede at få besøg af samværsforælderen og ses snart.

Bopælsforælderen argumenterede imod samværet grundet samværsforælderen var idømt 12 års fængsel for at have slået en tidligere kærestes søn ihjel.

Derudover var der modsatrettede oplysninger mellem samværsforælderen og bopælsforælderen. For eksempel påstod bopælsforælderen, at samværsforælderen havde truet både barnet og bopælsforælderen med tæsk. Dette var dog ikke blevet politianmeldt.

Statsforvaltningen afslog på baggrund af oplysningerne anmodningen om samvær uden at afholde børnesamtale.

 

Statsforvaltningens afgørelse klages til Familiestyrelsen

Samværsforælderne klagede herefter over Statsforvaltningens afgørelse.

Dengang var det Familiestyrelsen, man skulle klage til ved afgørelser af Statsforvaltningen.

Den dag i dag skal man klage til familieretten, som hører under domstolene. Principperne for barnets perspektiv og indkaldelse af børnesamtale er dog de samme som dengang, og derfor er dommen stadig retvisende.

Familiestyrelsen bad kommunen om en beskrivelse af barnets aktuelle udvikling og trivsel. Kommunen oplyste til Familiestyrelsen, at kommunen havde talt med barnet om samvær, men “at hun var tavs, og at hun ikke tog stilling til, om hun ønskede samvær.

Kommunen anbefalede på den baggrund (og brevene), at barnets ønske om samvær generelt blev imødekommet.

Familiestyrelsen kom frem til, at Statsforvaltningen ikke i tilstrækkelig grad havde belyst barnets perspektiv forud for afgørelsen. Familiestyrelsen skriver bl.a. i afgørelsen (B er barnet):

“Vi mener ikke, at statsforvaltningen i tilstrækkelig grad har belyst B’s perspektiv forud for afgørelsen.

Vi har i dag bedt statsforvaltningen om at genoptage sagen og indkalde B til en samtale, så hendes perspektiv og synspunkter om et eventuelt fremtidigt samvær kan komme frem.”

Barnets alder tillagdes i den forbindelse væsentlig betydning.

Sagen blev derfor genoptaget i Statsforvaltningen med henblik på at indkalde barnet til børnesamtale og derefter træffe afgørelse på ny.

 

Juristens analyse af afgørelsen

Uddannet cand.jur./jurist, Alexander Bojsens, analyse af afgørelsen:

Afgørelsen er et eksempel på Statsforvaltningens fejlagtige manglende indkaldelse til børnesamtale.

Den dag i dag er Statsforvaltningen blevet afløst af Familieretshuset, og klager over disse afgørelse skal ske til familieretten. Men principperne for afholdelse af børnesamtale samt belysning af barnets perspektiv er de samme som på dommens tidspunkt, og derfor er dommen stadig et retvisende eksempel.

Desværre fremgår det ikke af afgørelsen, hvorfor Statsforvaltningen ikke havde indkaldt barnet til børnesamtale. Man må formode, at de på baggrund af forældreansvarslovens § 34, stk. 2 har vurderet, at det ville være til skade for barnet eller ville være unødvendigt efter sagens omstændigheder.

Det fremgår desværre heller ikke af afgørelsen, om samværsforælderen i sidste ende fik samvær eller ej, men man må gå ud fra, at børnesamtalen ville blive tillagt væsentlig betydning, siden Familiestyrelsen valgte, at Statsforvaltningens skulle genoptage sagen med henblik på at afholde børnesamtale.

Det interessante ved afgørelsen er, at man som forælder bør være opmærksom på vigtigheden af at barnets perspektiv skal belyses tilstrækkelig fx igennem børnesamtale – især hvis barnet har en vis alder.

Hvis Familieretshuset ikke mener, det vil være nødvendigt med børnesamtale, og barnet er over 6-7 år, bør man overveje at klage over afgørelsen fra Familieretshuset, hvis man ikke er tilfreds med afgørelsen.

 

Brug for hjælp til din sag om samvær, bopæl eller forældremyndighed?

Der er aldrig to sager, der er ens. For der er aldrig to familier, der er ens.

Derfor kan det være en god idé at få personlig rådgivning og vejledning i forhold til lige præcis din situation. Du behøves dog ikke betale mange tusinde kroner til en jurist eller advokat for at få hjælp og rådgivning.

Med et medlemskab hos Familieregler.dk får du som skilsmisseforælder adskillige fordele, der kan hjælpe dig med din situation.

Du får bl.a. følgende fordele som medlem:

Og meget mere. Alle disse fordele får du til en fast pris hver måned, så du ikke behøves være nervøs for en dyr advokatregning, der blev dyrere, end du troede. Og der er selvfølgelig ingen binding eller skjulte gebyrer.

Læs mere om medlemskabet her:

 

LÆS OM MEDLEMSKABET HER

 

 

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.